Fitbit รับประกัน 1 ปีจากผู้ให้บริการภายในประเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน จนกว่าท่านจะทำการสมัครสมาชิก สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจเป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่างๆซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท กับผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ซื้อสินค้าที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ เว็บไซต์โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก บริษัทจะถือว่าท่านอ่านและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง รวมถึงนโยบายต่างๆที่ระบุบนหน้าเว็บไซด์ และ ยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การที่ผู้ซื้อใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้า ไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้หากผู้ซื้อไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสม หากผู้ใช้บริการนี้ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขได้และ ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้น เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่งข้อมูลของระบบ การส่งข้อมูลผิดพลาด ความขัดข้องของระบบและ ซอฟแวร์ รวมถึง การลบข้อมูล หรือความล้มเหลวในการเก็บข้อมูล การหมดเวลา การหยุดให้บริการ อันตราย ความเสียหายใดๆ ไวรัส หรือ Hacker ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์ของท่าน

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
1. บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่าน Fitbitreseller.com เพื่อสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ เท่านั้น

2. การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

3. ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นหรือบริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

6 บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก บริษัท บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

– ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้
– ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
– ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้เว็บไซด์นี้
การตกลงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แสดงว่าผู้ซื้อได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขนโยบายการให้ บริการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ทุกประการ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 020805605 ทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 – 20:00 น.


16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 524 ครั้ง

Engine by shopup.com